PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely“ nám udělujete souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“), abychom Vám zasílali marketingová upozornění včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti.

Zaškrtnutím políčka „Souhlasím s obchodními podmínkami a zpracováním osobních údajů“ před odesláním vyplněného on-line formuláře žádosti o úvěr potvrzujete, že berete na vědomí, že společnost 7Finance s.r.o., IČO: 050 22 592, se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 255400 („7Finance“ nebo „My“) jako správce zpracuje osobní údaje uvedené ve svém on-line formuláři za účelem posouzení Vaší žádosti o zprostředkování finanční anebo ostatní služby (zejména spotřebitelskou zápůjčku, úvěr, telekomunikační služby, atd.) („Finanční a ostatní služby“) a tyto údaje může poskytnout pro posouzení Vaší žádosti rovněž jako zpracovatel osobních údajů příslušné finanční instituci poskytující finanční službu, která bude v pozici správce osobních údajů (seznam institucí je uveden níže).

V takovém případě se řídíme rovněž smlouvou o zpracování osobních údajů, kterou máme uzavřenou s příslušnou finanční institucí poskytující finanční službu. Jedné se o společnosti poskytující Finanční a ostatní služby, se kterými jsme ve smluvním vztahu pro účely zprostředkování žádosti o daný produkt („Poskytovatelé“). Seznam poskytovatelů - Příjemců osobních údajů, kterým mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty naleznete zde. Prohlašujete, že jste se seznámil s podmínkami zpracování osobních údajů těchto společností na jejich webových stránkách. Berete na vědomí, že tito Poskytovatelé jsou oprávněni nahlížet do příslušných registrů a databází (např. registr SOLUS, Nebankovní registr klientských informací, Bankovní registr klientských informací, Centrální evidence exekucí provozovaná Exekutorskou komorou České republiky, databáze Ministerstva vnitra České republiky pro ověření platnosti osobních dokladů, Insolvenční rejstřík zřízený Ministerstvem spravedlnosti České republiky, katastr nemovitostí) a do svého interního systému i bez Vašeho souhlasu z důvodu posouzení úvěruschopnosti v souladu se zákonem č. 257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě předběžného automatizovaného posouzení Poskytovatel rozhodne o tom, zda Vás bude kontaktovat s dalšími informacemi ohledně finančního produktu, který poptáváte, a následně s případnou nabídkou na uzavření smlouvy o poskytnutí finančního produktu. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází za účelem prověření Vaší žádosti pro účely posouzení, zda Vám jsou Poskytovatelé schopni dále zprostředkovat nebo poskytnout Finanční a ostatní služby. Osobní údaje nejste povinni poskytnout.

V případě, že je však neposkytnete, nebudeme schopni Vám zprostředkovat příležitost k získání Finanční a ostatní služby. Naším oprávněným zájmem jsou činnosti potřebné pro ověření žadatele o službu s našimi interními záznamy, detekce a vyšetřování podvodu a také činnosti spojené s webovou analytikou. Osobní údaje dále můžeme zpracovávat v rámci plnění našich zákonných povinností, které nám vyplývají dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů. Prostřednictvím těchto webových stránek nenabízíme a neposkytujeme žádné vlastní finanční produkty ani ostatní služby. Vaše osobní údaje zpracováváme prostřednictvím automatizovaného systému. Ke zpracování osobních údajů můžeme využít i další zpracovatele určených zpracovatelů; v takovém případě Vám jejich seznam poskytneme na vyžádání. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze našim oprávněným zaměstnancům či zaměstnancům zpracovatele nebo Poskytovateli, s nímž jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, a to v každém případě pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Zpracovávané osobní údaje zahrnují údaje, které vyplňujete v rámci formuláře na našich internetových stránkách:

 • jméno a příjmení
 • rodné číslo
 • číslo občanského průkazu
 • pohlaví
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
 • místo skutečného pobytu (ulice, město, PSČ)
 • forma bydlení (pronájem, osobní vlastní, jiné)
 • délka pobytu na uvedené adrese
 • státní občanství
 • rodinný stav
 • nejvyšší dosažené vzdělání
 • měsíční příjem žadatele
 • druh příjmu žadatele
 • výše měsíčních závazků
 • počet osob závislých na příjmu Žadatele
 • exekuce žadatele (ano/ne)
 • číslo bankovního účtu
 • zaměstnání
 • zaměstnavatel
 • sídlo, IČO a telefonní číslo zaměstnavatele
 • délka zaměstnání
 • údaje týkající se požadované služby
 • doba splatnosti úvěru
 • výše úvěru.

Dále zpracováváme cookies, a to za podmínek specifikovaných v našich Zásadách používání cookies.

Vyplněním a odesláním formuláře na internetových stránkách potvrzujete pravdivost všech ve formuláři zadaných údajů.

V rámci zpracovávání Vašich osobních údajů jsme přijmuli a neustále revidujeme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů v zákonném rozsahu a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů. V případě, že využijeme ke zpracování osobních údajů zahraničního zpracovatele, zavazujeme se dodržet příslušný standard ochrany osobních údajů požadovaný evropským právem.

Vámi poskytnuté osobní údaje budou v případě neposkytnutí Finanční a ostatní služby zpracovávány po dobu tří (3) let, a to za účelem ochrany našich legitimních zájmů či za účelem obrany v případě potenciálního sporu.

Vaše práva

Jako subjekt osobních údajů máte přístup ke všem svým osobním údajům, které uchováváme a zpracováváme a máte právo požadovat vysvětlení ohledně jejich zpracování, zejména v případě, že pojmete podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana Vašeho osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy. V této souvislosti máte i právo na jejich opravu nebo výmaz, jakož i omezení jejich zpracování.

Jste oprávněni vznést námitku proti zpracování údajů, dále máte právo na jejich přenositelnost, tedy právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na článku 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 1 písm. a) GDPR. V těchto případech nemáte toto právo, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás jako správce vztahuje.

Jako subjekt osobních údajů máte dále právo požádat o informaci o zpracování Vašich osobních údajů, přičemž tuto informaci jsme povinni Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením §12 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě jsme oprávněni za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vynaložené náklady na poskytnutí informace.

Za účelem uplatňování Vašich výše uvedených práv jste oprávněni se kdykoli na nás obrátit prostřednictvím emailu info@7finance.com. Zákazník má rovněž právo požadovat opravu svých osobních údajů, či požadovat vysvětlení Zprostředkovatele.

Se svým podnětem a/nebo stížností na porušení povinností stanovených právními předpisy při zpracování osobních údajů se můžete kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje Úřadu pro ochranu osobních údajů jsou dostupné na https://www.uoou.cz/​.